Virtual Collection: JMCB's 10th Anniversary

Articles

Mitosis-specific acetylation tunes Ran effector binding for chromosome segregation
Xiaoling Bao 1,† , Heng Liu 1,† , Xing Liu 2 , Ke Ruan 1 , Yonghui Zhang 1 , Zhiyong Zhang , Qi Hu , Ying Liu , Saima Akram , Jiahai Zhang , Qingguo Gong , Wenwen Wang , Xiao Yuan , Jian Li ,Lingli Zhao , Zhen Dou , Ruijun Tian , Xuebiao Yao, Jihui Wu , and Yunyu Shi
J Mol Cell Biol, Volume 10, Issue 1, 2018, Pages 18-32, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjx045
Abstract | Full Text 

Reviews

Anatomy of Mdm2 and Mdm4 in evolution
Ban Xiong Tan, Hoe Peng Liew, Joy S. Chua, Farid J. Ghadessy, Yaw Sing Tan, David P. Lane, and Cynthia R. Coffill
J Mol Cell Biol, Volume 9, Issue 1, 2017, Pages 3-15, https://doi.org/:10.1093/jmcb/mjx002
Abstract | Full Text 

Articles

Embryonic hematopoiesis in vertebrate somites gives rise to definitive hematopoietic stem cells
Juhui Qiu, Xiaoying Fan, Yixia Wang, Hongbin Jin, Yixiao Song, Yang Han, Shenghong Huang, Yaping Meng, Fuchou Tang, and Anming Meng
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 4, 2016, Pages 288-301, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw024
Abstract | Full Text 
Hippo/Yap signaling controls epithelial progenitor cell proliferation and differentiation in the embryonic and adult lung Free
Alexander W. Lange, Anusha Sridharan, Yan Xu, Barry R. Stripp, Anne-Karina Perl, and Jeffrey A. Whitsett
J Mol Cell Biol, Volume 7, Issue 1, 2015, Pages 35-47, https://doi.org/10.1093/jmcb/mju046
Abstract | Full Text 

Reviews

The p53/miR-34 axis in development and disease Free
Matjaz Rokavec, Huihui Li, Longchang Jiang, and Heiko Hermeking
J Mol Cell Biol, Volume 6, Issue 3, 2014, Pages 214-230, https://doi.org/10.1093/jmcb/mju003
Abstract | Full Text 
The lysosome: from waste bag to potential therapeutic target
Hanna Appelqvist, Petra Wäster, Katarina Kågedal, and Karin Öllinger
J Mol Cell Biol, Volume 5, Issue 4, 2013, Pages 214-226, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjt022
Abstract | Full Text 

Letters to the Editor

Hypoxia and miscoupling between reduced energy efficiency and signaling to cell proliferation drive cancer to grow increasingly faster Free
Juan Cui, Xizeng Mao, Victor Olman, P. J. Hastings, and Ying Xu
J Mol Cell Biol, Volume 4, Issue 3, 2012, Pages 174-176, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjs017
Abstract | Full Text 

Reviews

MicroRNAs in NF-κB signaling Free
Xiaodong Ma, Lindsey E. Becker Buscaglia, Juanita R. Barker, and Yong Li
J Mol Cell Biol, Volume 3, Issue 3, 2011, Pages 159-166, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjr007
Abstract | Full Text 
Context-dependent regulation of the GLI code in cancer by HEDGEHOG and non-HEDGEHOG signals Free
Barbara Stecca and Ariel Ruiz i Altaba
J Mol Cell Biol, Volume 2, Issue 2, 2010, Pages 84-95, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjp052
Abstract | Full Text 

Articles

Generation of pig induced pluripotent stem cells with a drug-inducible system Free
Zhao Wu, Jijun Chen, Jiangtao Ren, Lei Bao, Jing Liao, Chun Cui, Linjun Rao, Hui Li, Yijun Gu, Huiming Dai, Hui Zhu, Xiaokun Teng, Lu Cheng, and Lei Xiao
J Mol Cell Biol, Volume 1, Issue 1, 2009, Pages 46-54, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjp003
Abstract | Full Text