Volume 11, Issue 6, June 2019

Research Highlight

A glimpse of endocrine pancreas development from single-cell analyses
Ce Gao and Jinrong Peng*
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 433-434, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy079
Abstract | Full Text 

Articles

Single-cell analyses identify distinct and intermediate states of zebrafish pancreatic islet development
Chong-Jian Lu , Xiao-Ying Fan , Yue-Feng Guo, Zhen-Chao Cheng , Ji Dong, Jin-Zi Chen, Lian-Yan Li, Mei-Wen Wang, Ze-Kai Wu, Fei Wang, Xiang-Jun Tong, Ling-Fei Luo, Fu-Chou Tang , Zuo-Yan Zhu, and Bo Zhang
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 435-447, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy064
Abstract | Full Text 
Zebrafish hhex-null mutant develops an intrahepatic intestinal tube due to de-repression of cdx1b and pdx1
Ce Gao , Weidong Huang , Yuqi Gao, Li Jan Lo, Lingfei Luo, Honghui Huang, Jun Chen, and Jinrong Peng
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 448-462, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy068
Abstract | Full Text 
Esrrb plays important roles in maintaining self-renewal of trophoblast stem cells (TSCs) and reprogramming somatic cells to induced TSCs Free
Haibo Gao , Rui Gao , Linfeng Zhang , Wenchao Xiu, Ruge Zang, Hong Wang, Yong Zhang, Jiayu Chen , Yawei Gao , and Shaorong Gao
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 463-473, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy054
Abstract | Full Text 
Dppa3 is critical for Lin28a-regulated ES cells naïve–primed state conversion Free
Hui Sang , Dan Wang , Shuang Zhao , Jinxin Zhang, Yan Zhang, Jia Xu, Xiaoniao Chen, Yan Nie, Kaiyue Zhang, Shuaiqiang Zhang, Yuebing Wang, Na Wang, Fengxia Ma, Ling Shuai, Zongjin Li , and Na Liu
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 474-488, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy069
Abstract | Full Text 
Conversion of mouse fibroblasts into oligodendrocyte progenitor-like cells through a chemical approach
Chang Liu , Xu Hu , Yawen Li, Wenjie Lu, Wenlin Li, Nan Cao , Saiyong Zhu, Jinke Cheng , Sheng Ding , and Mingliang Zhang
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 489-495, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy088
Abstract | Full Text 
GSDMB promotes non-canonical pyroptosis by enhancing caspase-4 activity Free
Qin Chen , Peiliang Shi , Yufang Wang , Dayuan Zou, Xiuwen Wu, Dingyu Wang, Qiongyuan Hu, Yujie Zou, Zan Huang , Jianan Ren, Zhaoyu Lin , and Xiang Gao
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 496-508, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy056
Abstract | Full Text 
Commutative regulation between endothelial NO synthase and insulin receptor substrate 2 by microRNAs Free
Xiaoli Sun , Huizhen Lv, Peng Zhao, Jinlong He, Qinghua Cui, Minxin Wei, Shiqing Feng, and Yi Zhu
J Mol Cell Biol, Volume 11, Issue 6, June 2019, Pages 509-520, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjy055
Abstract | Full Text 
Cover: In the scenario of chemical-induced cellular reprogramming, mouse embryonic fibroblasts (MEF) activated by chemicals would undergo mesenchymal-to-epithelial transition (MET), a process that would produce essential and plastic reprogramming intermediate cells. By manipulating the culture signaling, these intermediate cells could be directed toward different cell types, such as neural stem cells (NSC) and oligodendrocyte progenitor cells (OPC). The image was contributed by Miss Xuancen Tao. See pages 489–495 by Liu et al. for details.