Volume 8, Issue 6, December 2016

Editorial

New insights into complex diseases Free
Jiarui Wu
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 463-463, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw047
Abstract | Full Text 

Articles

A cAMP and CREB-mediated feed-forward mechanism regulates GSK3β in polycystic kidney disease Free
Vijayakumar R. Kakade, Shixin Tao, Madhumitha Rajagopal, Xia Zhou, Xiaogang Li, Alan S.L. Yu, James P. Calvet, Pankaj Pandey, and Reena Rao
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 464-476, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw022
Abstract | Full Text 
Sublytic C5b-9 triggers glomerular mesangial cell apoptosis in rat Thy-1 nephritis via Gadd45 activation mediated by Egr-1 and p300-dependent ATF3 acetylation Free
Fengxia He, Mengya Zhou, Tianyi Yu, Dan Zhao, Jing Zhang, Wen Qiu, Yanlai Lu, Yu Liu, Lulu Wang, and Yingwei Wang
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 477-491, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw021
Abstract | Full Text 
Deletion of Gab2 in mice protects against hepatic steatosis and steatohepatitis: a novel therapeutic target for fatty liver disease Free
Shuai Chen, Yujia Kang, Yan Sun, Yanhong Zhong, Yanli Li, Lijuan Deng, Jin Tao, Yang Li, Yingpu Tian, Yinan Zhao, Jianghong Cheng, Wenjie Liu, Gen-Sheng Feng, and Zhongxian Lu
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 492-504, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw028
Abstract | Full Text 
Adipocyte-derived microvesicles from obese mice induce M1 macrophage phenotype through secreted miR-155 Free
Yaqin Zhang, Hongliang Mei, Xiaoai Chang, Fang Chen, Yunxia Zhu, and Xiao Han
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 505-517, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw040
Abstract | Full Text 
Prostaglandin E2 receptor EP3 regulates both adipogenesis and lipolysis in mouse white adipose tissue Free
Hu Xu, Jia-Lin Fu, Yi-Fei Miao, Chun-Jiong Wang, Qi-Fei Han, Sha Li, Shi-Zheng Huang, Sheng-Nan Du, Yu-Xiang Qiu, Ji-Chun Yang, Jan-Åke Gustafsson, Richard M. Breyer, Feng Zheng, Nan-Ping Wang, Xiao-Yan Zhang, and You-Fei Guan
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 518-529, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw035
Abstract | Full Text 
Bile acids evoke placental inflammation by activating Gpbar1/NF-κB pathway in intrahepatic cholestasis of pregnancy Free
YouHua Zhang, YouDong Pan, ChangDong Lin, YaJuan Zheng, Hao Sun, HaiLong Zhang, JunLei Wang, MengYa Yuan, Tao Duan, QiaoLing Du, and JianFeng Chen
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 530-541, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw025
Abstract | Full Text 
Comparative population genomics reveals genetic basis underlying body size of domestic chickens Free
Ming-Shan Wang, Yong-Xia Huo, Yan Li, Newton O. Otecko, Ling-Yan Su, Hai-Bo Xu, Shi-Fang Wu, Min-Sheng Peng, He-Qun Liu, Lin Zeng, David M. Irwin, Yong-Gang Yao, Dong-Dong Wu, and Ya-Ping Zhang
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 542-552, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjw044
Abstract | Full Text 

Letter to the Editor

Live-cell single-molecule imaging of the cytokine receptor MPL for analysis of dynamic dimerization Free
Akihiko Sakamoto, Takashi Tsukamoto, Yuji Furutani, Yuki Sudo, Kazuyuki Shimada, Akihiro Tomita, Hitoshi Kiyoi, Takashi Kato, and Takashi Funatsu
J Mol Cell Biol, Volume 8, Issue 6, December 2016, Pages 553-555, http://jmcb.oxfordjournals.org/content/8/6/553.full
Abstract | Full Text 
Cover: Yuanbao chicken is a famous ancient Chinese ornamental chicken breed, which was treated as a symbol of wealth due to its miniature body morphology resembling the ‘Yuanbao’ currency in ancient China. Comparative population genomics reveals the genetic basis underlying the small body size of Yuanbao chicken, with important implications in understanding the evolution of body size under artificial selection. See pages 542–552 by Wang et al. for details.