Volume 13, Issue 10, October 2021

Reviews

Effects of SARS-CoV-2 infection on human reproduction
Ming Yang, Jing Wang, Yidong Chen, Siming Kong, Jie Qiao
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 695-704, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab025
Abstract | Full Text 
Emerging neurotropic features of SARS-CoV-2
Wen-Rong Zhan, Jing Huang, Peng-Ming Zeng, Wei-Ya Tian, Zhen-Ge Luo
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 705-711, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab044
Abstract | Full Text 
The virological impacts of SARS-CoV-2 D614G mutation
Chenxi Wang, You Zheng, Zubiao Niu, Xiaoyi Jiang, Qiang Sun
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 712-720, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab045
Abstract | Full Text 
Mitotic inactivation of the cGAS‒MITA/STING pathways
Li Zhong, Hong-Bing Shu
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 721-727, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab061
Abstract | Full Text 
cGAS‒STING signaling and function in metabolism and kidney diseases
Juli Bai, Feng Liu
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 728-738, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab066
Abstract | Full Text 
The crosstalk between the caspase family and the cGAS‒STING signaling pathway
Yongai Xiong, Yan-Dong Tang, Chunfu Zheng
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 739-747, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab071
Abstract | Full Text 

Article

Transcriptomic characteristics and impaired immune function of patients who retest positive for SARS-CoV-2 RNA
Dongyao Wang, Dong Wang, Min Huang, Xiaohu Zhen, Yiqing Shen, Binqing Fu, Hong Zhao, Xianxiang Chen, Peng Peng, Qi Zhu, Yonggang Zhou, Jinghe Zhang, Zhigang Tian, Wuxiang Guan, Guiqiang Wang, Haiming Wei
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 748-759, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab067
Abstract | Full Text 

Letter to the Editor

Interactome profiling reveals interaction of SARS-CoV-2 NSP13 with host factor STAT1 to suppress interferon signaling
Kuan Feng, Yuan-Qin Min, Xiulian Sun, Fei Deng, Peiqing Li, Hualin Wang, Yun-Jia Ning
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 760-762, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab068
Abstract | Full Text 

Application Note

Development of highly sensitive and rapid antigen detection assay for diagnosis of COVID-19 utilizing optical waveguide immunosensor
Rikako Funabashi, Kei Miyakawa, Yutaro Yamaoka, Seiko Yoshimura, Satoshi Yamane, Sundararaj Stanleyraj Jeremiah, Kohei Shimizu, Hiroki Ozawa, Chiharu Kawakami, Shuzo Usuku, Nobuko Tanaka, Etsuko Yamazak, Hirokazu Kimura, Hideki Hasegawa, Akihide Ryo
J Mol Cell Biol, Volume 13, Issue 10, October 2021, Pages 763-766, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjab037
Abstract | Full Text 
Cover: Both CD8+ T cells and natural killer (NK) cells play important roles in the host defense against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infection. In retest-positive (RTP) patients, the expression of activation markers on CD8+ T cells and NK cells significantly declines. The expression of immunosuppressive molecules (e.g. ID1) increases, while the expression of IFN-stimulated genes (e.g. IFITM10) decreases. The production of granzyme B is also lower in RTP patients. The image was contributed by Dongyao Wang and Haiming Wei. See pages 748–759 by Wang et al. for details.