Volume 15, Issue 5, May 2023

Perspective

Review

Legionella pneumophila-mediated host posttranslational modifications
Yi Yang, Ligang Mei, Jing Chen, Xiaorong Chen, Zhuolin Wang, Lu Liu, Aimin Yang
J Mol Cell Biol, Volume 15, Issue 5, May 2023, mjad032, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjad032
Abstract | Full Text 

Article

BRSK2 in pancreatic β cells promotes hyperinsulinemia-coupled insulin resistance and its genetic variants are associated with human type 2 diabetes 
Rufeng Xu, Kaiyuan Wang, Zhengjian Yao, Yan Zhang, Li Jin, Jing Pang, Yuncai Zhou, Kai Wang, Dechen Liu, Yaqin Zhang, Peng Sun, Fuqiang Wang, Xiaoai Chang, Tengli Liu, Shusen Wang, Yalin Zhang, Shuyong Lin, Cheng Hu, Yunxia Zhu, Xiao Han
J Mol Cell Biol, Volume 15, Issue 5, May 2023, mjad033, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjad033
Abstract | Full Text 
Human umbilical cord-derived mesenchymal stem cells alleviate oxidative stress-induced islet impairment via the Nrf2/HO-1 axis
Peng Liu, Baige Cao, Yang Zhou, Huina Zhang, Congrong Wang
J Mol Cell Biol, Volume 15, Issue 5, May 2023, mjad035, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjad035
Abstract | Full Text 
The bacterial effector SidN/Lpg1083 promotes cell death by targeting Lam
Jiajia Gao, Wenwen Xu, Feng Tang, Minrui Xu, Qin Zhou, Xingyuan Yang, Nannan Zhang, Jinming Ma, Qi Yang, Xiaofang Chen, Ximing Qin, Honghua Ge
J Mol Cell Biol, Volume 15, Issue 5, May 2023, mjad036, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjad036
Abstract | Full Text 
Cellular gp96 upregulates AFP expression by blocking NR5A2 SUMOylation and ubiquitination in hepatocellular carcinoma
Liyuan Qian, Zhentao Liang, Zihao Wang, Jiuru Wang, Xin Li, Jingmin Zhao, Zihai Li, Lizhao Chen, Yongai Liu, Ying Ju, Changfei Li, Songdong Meng
J Mol Cell Biol, Volume 15, Issue 5, May 2023, mjad027, https://doi.org/10.1093/jmcb/mjad027
Abstract | Full Text 
Cover: The bacterial effector SidN (the dragon) comes out of the Legionella-containing vacuole (LCV, the dark cloud), enters the nucleus (the sea) with the help of Importin-13 (water-repellent pearls), attaches to Lamin-B2, and alters the nuclear envelope architecture (water near the sea level). The subsequent release of host DNA (the magic ball) leads to host cell death (widespread destruction). See mjad036 by Gao et al. for details.